Integritetspolicy

Denna integritetspolicy anger reglerna för insamling, bearbetning och användning av personuppgifter som erhållits av Zadrożni sp. z o.o. (nedan kallad “den personuppgiftsansvarige”).

I. Allmän information

Personuppgifter som samlas in av den personuppgiftsansvarige behandlas i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan kallad: “DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN”.

Den Personuppgiftsansvarige ska göra sitt yttersta för att skydda den integritet och information som anförtrotts dem, avseende deras Kunder.
Dina personuppgifter behandlas manuellt och automatiskt.

Mottagarna av varor eller tjänster som erbjuds av Przedsiębiorstwo Drzewne Zadrożni Spółka Jawna, som också finns tillgängliga på webbsidan, är inte barn under 16 år. Den personuppgiftsansvarige planerar inte att samla in några uppgifter om barn under 16 år.

II. Personuppgifter

Personuppgiftsansvarig

I enlighet med art. 13 i GDPR informerar vi dig härmed om att din personuppgiftsansvarige är:

Zadrożni sp. z o.o. med säte i Wielgolas, ul. Słoneczna 3, Wielgolas, 05-334 Latowicz, införd i det nationella domstolsregistrets företagarregister som förs av distriktsdomstolen för huvudstaden Warszawa, 13:e handelsavdelningen, under nummer KRS: 0000768621, NIP: 8222374604, REGON: 382401355 (nedan kallad den personuppgiftsansvarige).

Om du vill diskutera frågor som rör dina personuppgifter kan du kontakta den personuppgiftsansvarige genom att

 • elektronisk post: rodo@zadrozni.pl
 • traditionell post till: 3 Słoneczna St., Wielgolas, 05-334 Latowicz

Syfte och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och i följande omfattning:

 • vidta åtgärder innan avtalet ingås i samband med en beställning eller en förfrågan om tillgång till varor eller tjänster, dvs. ditt förnamn och efternamn, e-postadress, telefonnummer, uppgifter som tillhandahålls i syfte att slutföra beställningen, såsom leveransadress, meddelande om beställningsstatus,
 • För att du ska kunna bekanta dig med våra varor eller tjänster i onlinebutiken samlas data in automatiskt när du besöker våra webbsidor, avseende dessa besök, av vår server eller webbanalysprogramvara, din IP-adress, webbläsarnamn, operativsystem, information om början, slut och om varje användning av våra webbsidor och tjänster
 • I syfte att fullgöra ett avtal om försäljning av tjänster eller varor (t.ex. leverans av de beställda varorna) behandlar vi de personuppgifter som du lämnar vid köp av varorna, såsom förnamn och efternamn, e-postadress, adressuppgifter, betalningsuppgifter (NIP, REGON).
 • I syfte att fastställa, driva och verkställa fordringar och försvara mot fordringar i förfaranden inför domstolar och andra verkställande myndigheter kan vi behandla dina personuppgifter som tillhandahålls vid köp av Varorna eller upprättandet av Kontot, samt andra uppgifter som är nödvändiga för att bevisa att fordran finns eller baserat på ett lagkrav, domstolsbeslut eller något annat rättsligt förfarande,
 • I syfte att fastställa klagomål, anspråk och förfrågningar och som svar på förfrågningar från kunder behandlar vi de personuppgifter som du tillhandahåller i klagomål, anspråk och förfrågningar, eller för att besvara dina frågor som ställs i någon annan form, samt uppgifter som rör beställningar av varor och andra tjänster som tillhandahålls av oss och som är orsaken till ett klagomål, anspråk eller förfrågan och uppgifter som finns i dokument som bifogas klagomål, anspråk och förfrågningar;
 • på grundval av art. 6 avsnitt 1 bokstav f i GDPR, dvs. baserat på nödvändigheten av behandling för ändamål som baseras på den personuppgiftsansvariges legitima intressen, bestående av att erbjuda sina varor och tjänster till kunder och fullgöra avtal som ingåtts med kunder.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

Den personuppgiftsansvarige behandlar följande kategorier av relaterade personuppgifter:

 • kontaktdata;
 • Data som beskriver webbtjänstaktiviteten;
 • Uppgifter om beställningar;
 • skatte- och företagsidentifieringsuppgifter och den aktuella statusen i detta avseende;
 • Uppgifter om klagomål, anspråk och förfrågningar;
 • uppgifter i den utsträckning som de görs tillgängliga av offentliga källor, dvs. företagarregistret i det nationella domstolsregistret (KRS), den centrala registreringen och informationen om företag (CEIDG), register över aktiva momsskattebetalare, som upprätthålls av finansministeriet och det centrala statistikkontoret;

Frivilligt tillhandahållande av personuppgifter

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt och utgör en förutsättning för att den personuppgiftsansvarige ska kunna utföra tjänster eller sälja varor.

Varaktighet för behandling av uppgifter

Personuppgifter kommer att behandlas under den period som krävs för att slutföra beställningar, utföra tjänster och uppfylla alla skyldigheter baserat på gällande rättsliga bestämmelser, inklusive för bevisändamål, fastställande av klagomål och anspråk relaterade till den registeransvariges varor eller tjänster, samt under den period som uppfyller den lagstadgade skyldigheten att lagra uppgifterna för finansiell rapportering och skatteändamål, dock inte längre än 6 år från dagen för inlämning av en beställning eller en förfrågan.

Mottagare av personuppgifter

Vi levererar dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • statliga myndigheter, t.ex. åklagarmyndigheten, polisen, ordföranden för byrån för skydd av personuppgifter, chefen för byrån för skydd av konkurrens och konsumenter, om vi får en begäran från dem,
 • externa tjänsteleverantörer, i synnerhet leverantörer som ansvarar för hanteringen av IT-systemen, webbtjänstoperatören, banker eller betalningsoperatörer, enheter som tillhandahåller bokföring, juridiska tjänster, revision, konsulttjänster, leverantörer av tjänster i samband med hanteringen av beställningen (t.ex. transportörer, kurirer, postoperatörer).

Den registrerades rättigheter

På grundval av GDPR har du rätt att:

 • återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter;
 • begära tillgång till dina personuppgifter,
 • begära rättelse av dina personuppgifter;
 • begära borttagning av dina personuppgifter;
 • begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter;
 • invända mot behandling av personuppgifter;
 • begära överföring av dina personuppgifter.

Ovanstående rättigheter kan utövas genom att kontakta oss via e-post på rodo@zadrozni.pl eller skriftligen till den personuppgiftsansvariges adress: ul. Słoneczna 3, Wielgolas, 05-334 Latowicz.

Den personuppgiftsansvarige ska utan onödigt dröjsmål – under alla omständigheter inom en månad efter att ha mottagit begäran – förse dig med information om den verksamhet som bedrivits i samband med din begäran. Vid behov kan enmånadsperioden förlängas med ytterligare två månader på grund av kravets komplexa natur eller antalet krav.

Under alla omständigheter kommer den personuppgiftsansvarige att informera dig om en sådan förlängning inom en månad efter mottagandet av begäran och ange orsaken till förseningen.

Rätten att få tillgång till dina personuppgifter (art. 15 i GDPR)

Du har rätt att få information från din personuppgiftsansvarige om huruvida dina personuppgifter behandlas.

Om den personuppgiftsansvarige behandlar dina personuppgifter har du rätt att:

 • få tillgång till dina personuppgifter;
 • få information om syftet med behandlingen, de kategorier av personuppgifter som behandlas, mottagarna av kategorier av mottagare av sådana uppgifter, den planerade lagringsperioden för dina uppgifter eller kriterierna för att fastställa denna period, om dina rättigheter enligt GDPR och rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, om källan till sådana uppgifter, om automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering och skyddsåtgärder som tillämpas i samband med överföring av sådana uppgifter utanför Europeiska unionen;
 • få en kopia av dina personuppgifter.

2) Rätt till rättelse av dina personuppgifter (art. 16 i GDPR)

Om dina personuppgifter är felaktiga har du rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige omedelbart rättar dina personuppgifter.

Du har också rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige kompletterar dina personuppgifter.

3) Rätten att radera dina personuppgifter, den så kallade “rätten att bli bortglömd” (art. 17 i GDPR)

Du har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige raderar dina personuppgifter om:

 • dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in eller på annat sätt behandlades;
 • du har återkallat ditt samtycke i den utsträckning som personuppgifterna behandlades på grundval av ditt samtycke;
 • dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt;
 • Du har lämnat in en invändning mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring, inklusive profilering, i den utsträckning som behandlingen av personuppgifterna är relaterad till direkt marknadsföring;
 • du har invänt mot behandling av dina personuppgifter i samband med behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller behandling som är nödvändig för ändamål som grundar sig på berättigade intressen som den personuppgiftsansvarige eller en tredje part har.

Även om du lämnar in en begäran om radering av dina personuppgifter kan den personuppgiftsansvarige fortsätta att behandla dina uppgifter för att fastställa, driva eller försöka försvara sig mot anspråk, vilket du kommer att informeras om.

4) Rätt att lämna in en begäran om begränsning av behandlingen av dina personuppgifter (art. 18 i GDPR)

 • du ifrågasätter riktigheten av dina personuppgifter – den personuppgiftsansvarige kommer att begränsa behandlingen av dina personuppgifter under den tid som är tillräcklig för att verifiera riktigheten av dessa uppgifter;
 • när behandlingen av dina personuppgifter är olaglig och du istället för att radera dina personuppgifter kräver att behandlingen av dina personuppgifter begränsas;
 • dina personuppgifter inte längre behövs för ändamålet med behandlingen, men de är nödvändiga för att fastställa, driva eller försvara dina anspråk;
 • när du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter – tills det har fastställts om den personuppgiftsansvariges berättigade intressen väger tyngre än den grund som angetts i din invändning.

5) Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter (art. 21 i GDPR)

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, inklusive profilering, på grund av:

 • Behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller behandling som är nödvändig för ändamål som grundar sig på berättigade intressen hos den personuppgiftsansvarige eller en tredje part;
 • Behandling för direkt marknadsföring.

6) Rätt att överföra dina personuppgifter (art. 20 i GDPR)

Du har rätt att från den personuppgiftsansvarige få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och skicka dem till en annan personuppgiftsansvarig.

Du kan också begära att den personuppgiftsansvarige skickar dina personuppgifter direkt till en annan personuppgiftsansvarig (om det är tekniskt möjligt).

7) Rätt att återkalla ditt samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter.

Återkallande av samtycke till behandling av dina personuppgifter ska inte påverka rätten att behandla uppgifterna på grundval av ditt samtycke innan det återkallades.

8) Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, i synnerhet i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen ägde rum.

I Polen är tillsynsmyndigheten enligt definitionen i GDPR chefen för kontoret för skydd av personuppgifter (PUODO) på adressen: Warszawa (00-193) ul. Stawki 2.

III. Säkerställande av personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige ska iaktta vederbörlig omsorg vid val och tillämpning av lämpliga tekniska åtgärder, inbegripet programmering och organisatoriska åtgärder, för att säkerställa skyddet av de uppgifter som behandlas, i synnerhet uppgifterna mot obehörig åtkomst, röjande, förlust och förstörelse, obehörig ändring samt behandling som strider mot gällande rättsliga bestämmelser.

IV. Användning av cookies

Cookie-filer är IT-data, i synnerhet textfiler, som lagras i tjänsteanvändarens slutenhet och är avsedda för användning av tjänstens webbsidor. De består av följande komponenter: namn på webbsidorna, från vilka de härstammar, tiden för lagring på slutenheten och det unika numret. Webbläsaren kan lagra cookies på datorns hårddisk. Kakfilerna innehåller information som är nödvändig för att webbtjänsten ska fungera korrekt. Kakornas innehåll gör det inte möjligt att identifiera användaren. Kakor används inte för behandling eller lagring av personuppgifter om webbtjänstens användare. Kakmekanismen används inte för att erhålla någon användarinformation. Syftet med lagring av cookies på användarens dator är att:

 • anpassa webbtjänsten till användarens behov;
 • spara användarens preferenser och individuella inställningar;
 • utveckla statistik över användningen av webbtjänsten.
 • användas av annonsnätverk som samarbetar med oss (Google Analytics)

V. Kontakt

Eventuella ytterligare frågor om integritetspolicyn ska skickas till e-postadressen rodo@zadrozni.pl eller till den personuppgiftsansvariges adress: ul. Słoneczna 3, Wielgolas, 05-334 Latowicz.

VI. Slutbestämmelser

1. Integritetspolicyn träder i kraft den 25 maj 2018

2. De regler som anges i sekretesspolicyn omfattas av Polens lagar.

3. Den Personuppgiftsansvarige är behörig att ensidigt ändra Integritetspolicyn i händelse av:w przypadku zaistnienia:

a) omständigheter av Force Majeure,

b) Ändring av befintliga lagbestämmelser som är tillämpliga på tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg eller utförande av transaktioner på distans,

c) ändring av Webbtjänsten avseende Varorna eller Tjänsterna eller ändring av det produktsortiment som publiceras på Webbtjänsten, förutsatt att ändringarna av Integritetspolicyn syftar till att anpassa Integritetspolicyn till produktsortimentet och därmed sammanhängande villkor.

4. Mer information om cookies finns på http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko eller i avsnittet “Hjälp” i webbläsarens meny.